ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „ЗНАМ КАКВО ИСКАМ” на Creme Ole, Dr. Oetker

Период за участие в Промоцията (чрез активна онлайн платформа www.oetker-promo.bg и www.facebook.com/DrOetkerBulgaria или чрез SMS на кратък номер 1750) 1 юли – 31 август 2014 г. Период за раздаване на награди – до 45 дни след края на Промоцията, a именно до 14 октомври 2014 г. Печелившите ще получават наградите си срещу предоставяне на куриера на промоционалните опаковки Creme Ole, Dr.Oetker със стикерите с уникалните кодове, чиято регистрация е печеливша.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Промоцията „Знам какво искам” (“Промоцията”) на продукта Creme Ole, Dr. Oetker – промо опаковки от вкусовете шоколад, ванилия и ягода, се организира и провежда от „Д-р Йоткер България” EOOД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831755204, със седалище и адрес на управление гр. София 1172, ул. ”Драган Цанков” 59-63, и адрес за кореспонденция: гр. София 1510, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска 5, официален носител на правата за дистрибуция на продуктите с търговска марка Д-р Йоткер за България (“Организатор на промоцията”).

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията на тези Oфициални правила (по-нататък наричани „Официални правила”).

С участието си в тази Промоция участникът заявява, че е запознат с Официалните правила на Промоцията, и се съгласява да ги спазва.

Официалните правила са публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на интернет адрес www.oetker-promo.bg и www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

Информация за Официалните правила на Промоцията може да бъде получена и на телефони 02/419 1237 или 0898 150 537 (цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга), както и на електронна поща contact@oetker.bg.

Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като допълненията и промените влизат в сила след публикуването им на интернет адреса на Промоцията.

Уникалните кодове по смисъла на настоящите Официални правила представляват поредица от 7 знака – комбинация от арабски цифри и латински букви и са отпечатани в стикера, върху опаковката на продуктите, участващи в Промоцията, както е посочено в Раздел 4 по-долу. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в регистрационната форма на www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на латиница или в SMS съобщението за участие в Промоцията. Кодовете могат да бъдат изписвани и изпращани и с малки и с големи букви.

За целите на настоящите Официални правила промо продукти са продуктите, посочени в Раздел 4 по-долу.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 1 юли 2014 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 31 август 2014 г., включително.

31 август 2014 г. е последният ден, в който потребителите могат да регистрират уникалния код от стикера на промо продуктите CremeOle, Dr. Oetker, за участие в Промоцията.

Моля, изпращайте уникалните кодове от стикерите на промо продуктите единствено в срока на Промоцията, в периода 1 юли – 31 август 2014 г., включително. Bсяка регистрация на уникален код преди 1 юли 2014 г. или след 31 август 2014 г. ще бъде считана за невалидна.

Периодът, в който наградите могат да бъдат потърсени, е 14 дни след получаване на съобщение-потвърждение за спечелена награда, съгласно РАЗДЕЛ 5, по-долу.

Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след четиринадесет дневния срок от получаване на съобщение-потвърждение за спечелена награда.

За избягване на всяко съмнение Организаторът няма задължение за предоставяне на награди за промо продукти, закупени от потребител след 31 август 2014 г.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Участващите в Промоцията търговски марки и опаковки са:

  • Creme Ole, Dr. Oetker – шоколад;
  • Creme Ole, Dr. Oetker – ванилия;
  • Creme Ole, Dr. Oetker – ягода;

Върху опаковките на всички участващи в Промоцията продукти  е залепен стикер с уникален код, описание на наградите и кратко описание на условията на Промоцията („промо продукти“).

Остатъчни количества: След 31 август 2014 г. „участващи опаковки” е възможно да бъдат открити в търговските обекти до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди за промо продукти, закупени след 31 август 2014 г.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Общи положения

Участието в Промоцията е обвързано със закупуването на промо продукт!

Моля, пазете опаковките на закупените от Вас промо продукти и залепените върху тях стикери с уникален код, за да получите наградата си!

Всеки потребител, закупил по време на промоционалния период един от изброените в РАЗДЕЛ 4 промо продукти, може да участва в Промоцията.

При закупуването, на който и да било от посочените в РАЗДЕЛ 4 промо продукти, потребителят ще намери своя уникален промоционален код след отваряне на стикера, залепен на опаковката на промо-продукта..

Уникалният код може да бъде разпознат и намерен в бяло, правоъгълно поле във вътрешността на стикера.

Потребителите могат да заявят своето участие в Промоцията като се регистрират на сайта www.oetker-promo.bg или във Фейсбук на www.facebook.com/DrOetkerBulgaria или чрез SMS на кратък номер 1750 (Раздел 5.2 и 5.3 по-долу).

Регистрацията на един уникален код дава право на участие в тегленето на малките награди. Участниците, регистрирали четири уникални кода, съобразно изискванията на Раздел 5.2 и 5.3 по-долу, участват автоматично в тегленето на големите награди.

5.2. Регистрация на сайта www.oetker-promo.bg или във Фейсбук на www.facebook.com/DrOetkerBulgaria

За да участва в Промоцията, потребителят трябва да регистрира уникалния код от стикера, залепен на опаковката на закупения от него промо продукт, в игровия модул находящ се на разработените специално за Промоцията на микросайтове www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

5.2.1. За малка награда (300 ваучера по 33 лв. в 5 различни категории (мода, музика, спорт, книги, козметика), по 60 бр. в категория):

За участие в тегленето на малките награди потребителят трябва да се регистрира и да въведе един уникален код от стикер на закупен промо продукт в игровия модул, находящ се на микросайт www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria. Регистрацията е безплатна. Потребителят се регистрира с посочване на трите си имена, електронна поща и мобилен телефонен номер за връзка и въвеждане на един уникален код. Участието в Промоцията с всеки отделен уникален код изисква отделна регистрация на потребителя с вписване на едни и същи данни като посочените по-горе.

С един уникален код участникът може да участва в тегленето за малка награда само веднъж – в деня на регистрацията си.

Всеки участник в Промоцията разбира дали печели или не веднага след завършване на регистрацията на кода.

5.2.2. За голяма наградa(3 ваучера по 333 лв. за ваканция по избор):

За участие в тегленето на голямата награда участникът трябва да направи четири отделни регистрации на 4 (четири) различни уникални кода по реда на чл. 5.2.1 по-горе на интернет адрес www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria. Регистрациите на 4 (четири) различни уникални кода се зачитат за направени от конкретен участник при тегленето на големите награди само, ако при извършването им участникът е посочил едни и същи данни (три имена, електронна поща и мобилен телефонен номер).

5.2.3. За избягване на всяко съмнение всеки участник, регистрирал четири различни уникални кода от стикери от закупени от него промо продукти, с едни и същи данни, участва автоматично в тегленето на голямата награда.

5.3. Регистрация чрез SMS на кратък номер 1750

За да участва в Промоцията, потребителят може да регистрира уникалния код от стикера на закупения промо продукт, като изпрати SMS на кратък номер 1750. Цената за 1 SMS за абонати на Мтел и Виваком е 0.30 лв. с включен ДДС, за абонати на Глобул – 0.29 лв. с включен ДДС.

5.3.1. За малка награда (300 ваучера по 33 лв. в 5 различни категории, по 60 бр. в категория):

За участие в тегленето на малките награди потребителят регистрира единствено уникалния номер от стикера на закупения от него промо продукт като изпрати номера на кода чрез SMS на кратък номер 1750. Цената за 1 SMS за абонати на Мтел и Виваком е 0.30 лв. с включен ДДС, за абонати на Глобул – 0.29 лв. с включен ДДС. Участниците в Промоцията имат възможност да разберат дали печелят или не веднага, след изпращане на SMS-а. С един уникален код участникът може да участва в тегленето за малка награда само веднъж – в деня на регистрацията си.

5.3.2. За голяма наградa (3 ваучера по 333 лв. за ваканция по избор):

За участие в тегленето на голямата награда, участникът трябва да регистрира 4 (четири) различни уникални кода чрез четири SMS съобщения на кратък номер 1750. Регистрацииите на 4 (четири) уникални кода се зачитат при тегленето на големите награди само, ако са направени от участник чрез изпращане на SMS съобщения от един и същи мобилен номер.

5.4. Известяване при регистрация

След попълване на регистрационна форма и регистрацията на уникален код от стикера на промо опаковка, чрез промоционалния микросайт www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria или чрез SMS на кратък номер 1750, участникът веднага получава съобщение на посочената от него електронна поща, съответно SMS на мобилния телефонен номер, от който е извършена регистрацията дали печели или не малка награда.

Ако участникът регистрира 4 (четири) уникални кода на интернет адрес www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria с едни и същи данни (три имена, електронна поща и мобилен телефонен номер) или чрез SMS на кратък номер 1750 от един и същи мобилен телефонен номер, , той получава автоматична регистрация за тегленето на големите награди, като след регистрацията на четвъртия код бива веднага уведомен за регистрацията си за участие в тегленето на големите награди чрез автоматичен отговор от системата и чрез съобщение изпратено на посочената от него електронна поща или чрез SMS на мобилния номер, от който са извършени регистрациите на четирите кода.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са два вида, както следва:

• Малки награди – 300 ваучера по 33 лв. В 5 различни категории (мода www.shopzone.bg; 024900842, музика www.eventim.bg; 029615370, спорт www.sportdepot.bg; 070190009, книги www.helikon.bg; 024604081, козметика www.casyopea.com; 029463415), по 60 бр. в категория, които ще бъдат разпределени за срока на Промоцията – а именно за 9 седмици в промоционалния период (останали неразпределени или непотърсени в опредения срок спечелени награди ще бъдат пропорционално разпределени в оставащия период на Промоцията). Всеки ваучер 33 лв. – малка награда е валиден до 30.11.2014 г. При пазаруване с ваучерите важат Общите условия за покупка и доставка на всеки отделен онлайн магазин, както и условията, описани на ваучера. Всеки потребител може да получи подробна информация относно условията за ползване на ваучер – малка награда при съответния търговец, който издава ваучера.

Наградите се теглят на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система алгоритъм за количествено разпределяне на награди. Веднага след регистрирането си участникът получава съобщение относно спечелването на малка награда. Същото съобщение се изпраща и на посочената от участника електронна поща. В съобщението за спечелена малка награда на участника се предоставят телефонни номера, на които в срок до края на същия ден, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от получаване на съобщението, участникът може да се обади и да избере ваучер от наличните в момента категории и да получи информация как да получи спечелената награда. Участникът, спечелил награда, е длъжен да предостави адрес за получаване на наградата, находящ се на територията на Република България, и актуален телефонен номер за връзка от страна на Организатора. На печелившите участници се препоръчва да се свържат с Организатора в най-кратки срокове за получаване на малката награда.

Регистрираните в конкретен ден уникални кодове участват в тегленето на малките награди еднократно – само и единствено в рамките на деня на регистрацията им, след което не участват в последващи тегления за малки награди през останалите дни на Промоцията.

• Големи награди – 3 бр. ваучери по 333 лв. за мечтана ваканция от www.posoka.com.

Всеки потребител може да получи подробна информация относно условията за ползване на ваучер – голяма награда на следните телефонни номера: 0887842590 и 0884046532.

Всеки участник в Промоцията, който е регистрирал 4 (четири) уникални кода с едни и същи данни (три имена, елекронна поща и мобилен телефонен номер) участва автоматично в тегленето на големите награди, за което бива уведомен чрез съобщение показано на екрана и чрез съобщение изпратено на електронна поща или SMS, посочен в регистрацията, незабавно след регистрацията на четвъртия код.

Тегленето на големите наградите от Промоцията ще се състои на 3 септември 2014 г. в присъствието на нотариус.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА НАГРАДИТЕ

Организаторът няма задължение за доплащане, съответно за възстановяване на парична сума, ако спечелилият участник желае да използва ваучера за покупка, чиято цена надвишава или е под стойността на ваучера. Организаторът не носи отговорност за качеството и срока на доставка на продукти или предоставените услуги, закупените със спечеления ваучер.

Всеки ваучер разполага с индивидуален номер, който може да се използва еднократно за покупка от онлайн магазин.

РАЗДЕЛ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА МАЛКИ НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

Тегленето на малките награди става на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрирани кодове. Компанията обслужваща електронната и интернет платформа за регистриране на кодове и тегленете на наградите е Тера Комюникейшънс АД.

Всеки участник, регистрирал един уникален код от стикер на промо продукт CremeOle, Dr. Oetker, в www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria или чрез SMS на кратък номер 1750, може да спечели само една малка награда.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

Участниците в Промоцията, които са регистрирали 4 (четири) уникални чрез четири регистрации, съдържащи едни и същи данни (три имена, елекронна поща и мобилен телефонен номер), получават автоматична регистрация за тегленето на големите награди, описани в РАЗДЕЛ 6.

Големите награди от Промоцията ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус и комисия, състояща се от представители на Организатора на промоцията и фирмата подизпълнител за обработката на регистрирани кодове от интернет. След изтегляне на спечелилите участници те ще бъдат уведомени със съобщение съгласно ТОЧКА 5.3. по-горе и на посочените в съобщението телефони ще могат да получат информация за получаването на наградите.

Тегленето на големите награди ще се състои на 3 септември 2014 г. и ще бъде извършено електронно измежду всички регистрации за участие в Промоцията, отговарящи на изискванията за теглене на голяма награда, извършени в периода между 00:00:00 ч. на 1-ви юли и 23:59:59 ч. на 31-ви август 2014 г.Тегленето ще се извърши пред Нотариус, посредством автоматична електронна система разработена специално за нуждите на промоцията за теглене на награди на случаен принцип измежду участници регистрирали минимум 4 кода в периода на промоцията.

Един участник има право да спечели само една голяма награда.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на интернет сайта на Организатора на Промоцията – www.oetker-promo.bg и на www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

Не се допуска размяна на награди за пари и/или други изгоди.

В случай на неяснота относно Промоцията и получаването на наградите от Промоцията, всеки печеливш участник може да се обади на телефони  024191237 или 0898150537 (цена според тарифния план на обаждащия се – без оскъпяване на телефонната услуга) и да се информира за начина на получаване на спечелената от него награда.

Печелившите ще получават наградите си срещу предоставяне на куриера на промоционалните опаковки CremeOle, Dr. Oetker със стикерите с уникалните кодове, чиято регистрация е печеливша.

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Печелившите участници ще получат съобщение, че печелят малка награда – един от 300 бр. ваучери по 33 лв. в една от 5 категории по избор или еднa от 3-те големи награди – ваучер за 333 лв. за мечтана ваканция, както и информация, че трябва да се обадят на телефон 024191237 или 0898150537(цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга) в рамките на деня, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след получаване на съобщение-потвърждение за спечелена награда, за да изберат от наличните категории и да дадат точния адрес на територията на Република България, на който да бъде доставена наградата им. Наградите от Промоцията ще бъдат доставени на посочения от печелившия участник адрес за сметка на Организатора на промоцията чрез куриер до 45 дни след предоставянето на точен адрес на територията на Република България за доставка.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на промоционалните опаковки и печелившия/те/ стикер /стикери/ на куриера и срещу подписването на протокол-декларация за получена награда, който ще се намира в пакета с наградата.

Печелившите участници, които не са били открити при посещението на куриера, на посочения от тях адрес, ще получат sms или обаждане от куриера, откъде и в какъв срок могат да си вземат наградата напълно безплатно.

В случай, че печелившият участник е на възраст до 14 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същия, а когато е навършил 14 г., но не е навършил 18 г. получаването на наградата става със съгласието на неговия родител/попечител.

Допуска се наградата да бъде получена на посочения от участника адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако същото се идентифицира и удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия и със задължението да му я предаде.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейна парична равностойност или с друга награда.

Организаторът на промоцията не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, невалидна електронна поща, или некореспондиращ, непълен или неточен адрес, или адрес, който се намира извън територията на Република България, за доставка на награди.

Всякаква допълнителна информация относно наградите от Промоцията, участниците могат да получат на телефони 024191237 или 0898150537 (цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга).

Печелившите участниците могат да получат наградите си след като удостоверят самоличността си на куриера на Организатора, който ще им достави наградата.

Участниците, спечелили награда от Промоцията ще я получат срещу подписването на протокол-декларация за получена награда, който ще се намира в пакета с наградата.

РАЗДЕЛ 9. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕГИСТРАЦИИ

При печатна или друг вид грешка, допусната от участника в Промоцията при въвеждането в интернет регистрацията на уникалния код от стикера на промо продукта, довела до невалидност на същия, Организаторът на промоцията няма да носи отговорност. За да бъде валидна една регистрация, тя трябва да съдържа коректно изписан уникален код, който представлява поредица от арабски цифри и латински букви, отпечатан върху стикера от закупения промо пакет, както и три имена, електронна поща и мобилен телефонен номер.

При евентуален спор за валидността на регистрацията на уникален код, решението на Организатора е решаващо.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата, посочена за връзка с него.

Организаторът на промоцията не носи отговорност за погрешно изпратен от участника в Промоцията уникален код при регистрация чрез интернет страниците.

Организаторът няма да носи отговорност за технически или организационни проблеми при доставчиците на интернет платформа (хостинг, Facebook) или технически проблеми на мобилните оператори, довели до евентуално неизпращане на автоматичен отговор от системата до участник в Промоцията или нерегистрирането му в нея.

РАЗДЕЛ 11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И УЧАСТНИЦИ

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, с изключение на служителите на: “Д-р Йоткер България”ЕООД, рекламната агенция „Фул контакт” ООД, „Тера Комюникейшънс” АД, печатница ЕТ „Дарс 91” и членовете на техните семейства.

Участието в Промоцията е обвързано с покупка на един от описаните в РАЗДЕЛ 4 промо продукти при спазване на механизма на Промоцията, описан в РАЗДЕЛ 5.

За участие в Промоцията се счита регистрирането по реда на РАЗДЕЛ 5 на валиден уникален код/кодове от стикера на промо продуктите, описани в РАЗДЕЛ 4 чрез интернет на www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria или чрез SMS на кратък номер 1750.

РАЗДЕЛ 12. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на промоцията има неотменимото право да прекрати едностранно Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с РАЗДЕЛ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти (промо пакети). Организаторът на промоцията, в такъв случай, няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава чрез взаимно споразумение; при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 15. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С участието си в настоящата Промоция, участниците изразяват своето съгласие, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Прoмоцията, без за това да се дължи заплащане от негова страна.

Чрез регистрацията на уникален код на www.oetker-promo.bg или www.facebook.com/DrOetkerBulgaria или чрез SMS на кратък номер 1750, участникът се съгласява да предостави личните си данни (три имена, електронна поща, мобилен телефонен номер, адрес) за обработване от Организатора на промоцията за целите на регистрацията и участие в Промоцията, предоставяне на всякаква информация във връзка с Промоцията, в това число и търговски съобщения и определяне на печеливши участници, предоставяне на награди. Организаторът на промоцията се задължава да обработва предоставените му данни законосъобразно и да ги ползва единствено за целите на настоящата Промоция.

Участниците в Промоцията имат право на достъп до и корекция на личните си данни, обработвани от Организатора на промоцията, както и да откажат получаването на непоискани търговски съобщения.

РАЗДЕЛ 16. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ОБВЪРЗАНОСТ С ПРАВИЛАТА

Официалните правила на настоящата Промоция ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на www.oetker-promo.bg и www.facebook.com/DrOetkerBulgaria.

Информация за Официалните правила на Промоцията ще може да бъде получена и на телефони 024191237 или 0898150537(цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга), както и на електронна поща contact@oetker.bg.

Участвайки в тази Промоция, участниците приемат тези Официални правила и се задължават да спазват техните условия.